image1 image2 image3 image4 image5

Regulamin udostępniania do wglądu akt egzekucyjnych oraz sporządzania fotokopii z akt egzekucyjnych w kancelarii komornika sądowego Joanny Neumann

 

§1

 1. Przeglądanie akt egzekucyjnych oraz sporządzanie fotokopii z akt egzekucyjnych odbywać się może wyłącznie w kancelarii komornika sądowego Joanny Neumann przy Moniuszki 52/4 w Oleśnicy

§2

 

 1. Wglądu do akt oraz dokonywania fotokopii możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

§3

 

 1. Przed otrzymaniem akt do wglądu/wykonania fotokopii osoby korzystające mają obowiązek okazać osobie obsługującej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości oraz złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy, które jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Interesanci czytający akta zobowiązani są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innym osobom. Na terenie kancelarii nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów.

 3. Zabronione jest wynoszenie akt poza kancelarię oraz wyjmowanie dokumentów z akt lub ich niszczenie.

 4. Interesanci mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt oraz zgłaszania osobie obsługującej zauważonych uszkodzeń akt.

 5. Zabronione jest czynienie adnotacji w aktach sprawy, w szczególności podkreśleń, zakreśleń, notatek.

 6. Akta udostępnia się w stronom i pełnomocnikom.

§4

 

 1. Kancelaria nie udostępnia z akt egzekucyjnych materiałów objętych klauzulą tajności.

 

§5

 1. Wniosek o udostępnienie akt w kancelarii można składać osobiście w kancelarii komornika Joanny Neumann bądź za pośrednictwem poczty na adres kancelarii komornika zgodnie z obowiązującym wnioskiem. Interesant informowany jest o możliwości i terminie udostępniania akt do wglądu.

 2. Składając wniosek o udostępnienie akt, należy podać sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko i adres (nazwę) stron w niej uczestniczących.

 3. Akta przekazywane są do wglądu po stwierdzeniu przez komornika bądź upoważnionego pracownika kancelarii, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt sprawy i czy akta mogą być udostępnione interesantowi.

 4. Akta spraw znajdujących się w kancelarii lub archiwum zakładowym udostępniane są
  w miarę możliwości na bieżąco. Akta spraw, których udostępnienie nie jest możliwe
  w dniu ich zamówienia, udostępniane są w terminie ustalonym przez komornika bądź upoważnionego pracownika kancelarii.

 5. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do kancelarii.

§6

 

 1. Czas oczekiwania na akta zamówione uzależniony jest od dostępności akt. Czas ten może się wydłużyć.

 2. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w kancelarii mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Mogą jednak zapoznawać się jednorazowo tylko z jednymi aktami. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać wydane mu kolejne akta.
 1. Korzystanie z aparatu fotograficznego do sporządzania kopii akt sprawy przez strony, uczestników postępowań i pełnomocników procesowych, możliwe jest wyłącznie po złożeniu wniosku w tym zakresie.
 1. W kancelarii można korzystać z własnego sprzętu np. komputery przenośne, aparaty cyfrowe za wiedzą komornika bądź upoważnionego pracownika kancelarii oraz pod nadzorem osoby przedkładającej akta do wglądu.