image1 image2 image3 image4 image5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Bukowina Sycowska 209/7, 209/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Joanna Neumann na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2019 r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę pod adresem 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej pod adresem: 56-513 Międzybórz, Bukowina Sycowska nr działkek 209/7, 209/8, , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00067430/4, o łącznej powierzchni 0,2618 ha będącej własnością dłużnika: Katarzyna Lejawka.

Dwie działki nr 209/7 - 0,1327 ha, 209/8-0,1291 ha zlokalizowane na północny zachód od drogi krajowej nr 25 w miejscowości Bukowina Sycowska. Dojazd do działek drogą asfaltową. Kształt obu działek zbliżony do prostokątów, graniczą ze sobą krótszym bokiem. Działki porośnięte roślinnością dziką, na terenie działki 209/8 występują samosiejki sosny bez wartości użytkowej. Obie działki nie posiadają urządzonego bezpośredniego zjazdu z drogi asfaltowej. Pomiędzy drogą asfaltową a działką znajduje się rów melioracyjny. Działki 209/11 oraz 209/5 znajdujące się od strony południowej oraz zachodniej są nieruchomościami stanowiącymi drogi dojazdowe, jednak właściciel przedmiotowych działek (209/7 oraz 209/8) nie posiada udziału w tych drogach. Działki posiadają dostęp (w drodze) do sieci energetycznej, wodociągowej oraz światłowodu

Suma oszacowania wynosi 90 608,00zł, ( działka nr 209/7 = 45 927zł, nr 209/8 = 44 681zł.) zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 67 956,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 060,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika do dnia 05.11.2019r.:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Oleśnicy 61 10205297 0000 1302 0172 2511
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz (zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)
Zobowiązać dłużnika o udostępnienie oglądania nieruchomości na w dniu 31.10.2019r. godz. 12.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Oleśnica ul Armii Krajowej 40/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Joanna Neumann na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę pod adresem 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 56-400 Oleśnica,
Armii Krajowej 40/4 , dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00052660/7 będącego własnością dłużnika: Agnieszka Grabczak.

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 38,60m² znajduje się na pierwszym piętrze budynku, po lewej stronie. Struktura lokalu: 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc.
Pomieszczenia w kształcie prostokątów, pokoje mają osobne wejścia bezpośrednio z korytarza. Drzwi płytowe pełne - wejściowe, przeszklone- wewnętrzne. Okna PCV w stanie dostatecznym, parapety ww stanie dostatecznym. Kaloruyfery płytowe w stanie dostatecznym. Okładziny podłogowe: panele, wykładzina pcv - stan dostateczny. Okładziny ścian: częściowo płytki ceramiczne (część ściany kuchni), boazeria, farba emulsyjna, tapety. Stan okałdzin słaby - zaobserwowano liczne łuszczenie się powłok okładzin ścian. Każde pomieszczenie posiada oświetlenie główne sufitowe. łazienka: wanna, umywalka, kaloryfer, wc, junkers. Lokal nie posiada balkonu. Lokaa wymaga nakładów na remont. Stan techniczny lokaluokreslony jako słaby. Zdjęcia lokalu zamieszczone zostały w załącznikach do niniejszego opracowania. Do lokalu przynależy: PIWNICA NR 4 o POW. 3,3.
Z własnością lokalu związany jest udział 1020/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli budynku.

Suma oszacowania wynosi 129 982,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 97 486,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 998,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika do dnia 05.11.2019r.:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Oleśnicy 61 10205297 0000 1302 0172 2511
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz (zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)
Zobowiązać dłużnika o udostępnienie oglądania nieruchomości w dniu 31.10.2019r. godz. 10.30, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Oleśnica ul Otwarta 2f/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Joanna Neumann na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2019 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę pod adresem 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 56-400 Oleśnica,
Otwarta 2f/5, dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00079814/7 , będącego własnością dłużnika: Krzysztof Kopacki.

Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 29,19 m² znajduje się na pierwszym piętrze budynku, po środku klatki schodowej. Struktura lokalu: 1 pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc.
Pomieszczenia w kształcie prostokątów. Drzwi płytowe pełne bez klamki - wejściowe, przeszklone- wewnętrzne. Okna PCV w stanie dostatecznym, parapety w stanie dostatecznym. Kaloryfery płytowe w stanie dostatecznym. Okładziny podłogowe: panele, płytki ceramiczne - stan dobry. Okładziny ścian: częściowo płytki ceramiczne (część ściany kuchni i łazienki), farba emulsyjna. Stan okałdzin słaby - zaobserwowano liczne łuszczenie się oraz uszkodzenia mechaniczne powłok okładzin ścian. Na suficie w przedpokoju oraz kuchi (na fragmencie) znajdują się oznaki zalania lokalu przez sąsiadów. Każde pomieszczenie posiada oświetlenie główne sufitowe. Łaziekna: wanna, umywalka, kaloryfer, wc.
Lokal posiada balkonu. Lokal wymaga nakładów na remont. Stan techniczny lokalu określony jako przeciętny. Zdjęcia lokalu zamieszczone zostały w załącznikach do niniejszego opracowania. Do lokalu przynależy: piwnica o pow. 8,98 m². Z własnością lokalu związany jest udział 86/10000 w prawie użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli budynku.

Suma oszacowania wynosi 94 729,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 71 046,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 472,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika do dnia 05.11.2019:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Oleśnicy 61 10205297 0000 1302 0172 2511
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz (zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)
Zobowiązać dłużnika o udostępnienie oglądania nieruchomości na w dniu 31.10.2019r. godz. 11.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Dobroszyce ul Rynek 3/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Joanna Neumann na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2019 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę pod adresem 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica w sali nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 3/1, dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00069213/1 o powierzchni użytkowej 38,30 m2, będącego własnością dłużnika: Monika Gawłowska i Andrzej Gawłowski - domniemane udziały byłych małżonków po 1/2 każdy.

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 38,30m² znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie. Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Pomieszczenia w kształcie prostokątów, pokoje mają osobne wejścia bezpośrednio z korytarza. Drzwi drewniane pełne w stanie przeciętnym, drzwi wewnętrzne przesuwne w stanie słabym. Okna pcv w stanie dostatecznym, parapety w stanie dostatecznym. Kaloryfery płytowe w stanie dostatecznym. Okładziny podłogowe: w pokojach panele, w kuchni oraz łazience płytki podłogowe. Okładziny ścian: częściowo płytki ceramiczne (część ściany kuchni i łazienki), w pokojach panele ścienne, farba. Zaobserwowano miejscowe ogniska zagrzybienia. Każde pomieszczenie posiada oświetlenie główne sufitowe. Łazienka: sedes z pojemnikiem na wodę, umywalka, prysznic. Lokal nie posiada balkonu. Lokal wymaga nakładów na remont. Stan techniczny lokalu określony został jako słaby. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze na zewnątrz budynku oraz pomieszczenie gospodarcze wewnątrz budynku w którym znajduje się piec na paliwo stale. Opis pomieszczeń przynależnych: PIWNICA NR 3 O POW. 5,9 M2, POM. GOSPODAR. NR G-1 O POW. 1,3 M2

Suma oszacowania wynosi 66 602,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 49 951,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 660,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika do dnia 05.11.2019:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Oleśnicy 61 10205297 0000 1302 0172 2511
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz (zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)
Zobowiązać dłużnika o udostępnienie oglądania nieruchomości na w dniu 31.10.2019r. godz. 10.00, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.