image1 image2 image3 image4 image5

Informacje ogólne

 

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Z 2011 nr 231 poz. 1376) komornik wykonuje następujące czynności:

- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o

zabezpieczenie roszczeń;

-  wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz

tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze

egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

-  sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

 a także

-  doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

-  na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

- weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.